หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านแดงใหญ่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านแดงใหญ่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
เนื้อที่ : 449 ไร่ 0 งาน 38 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบติดกับแปลงที่ 2 ตรงกลางเป็นเนินพื้นที่ลาดเอียงไปทางด้านทิศใต้และทิศตะวันออก
หมู่บ้าน : แดงใหญ่ (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 330/2557
ผู้ตรวจสอบ : นายสุพบ เทือกจอหอ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีความอุดมสมบูรณ์
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 160502/174 ลว 7 ม.ค. 48
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวช่อทิพย์ อานันท์รัตนกุล
สภาพป่า :
    เป็นป่า เต็ง-รัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :