หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านห้วยส้าน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านห้วยส้าน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.ภูซาง อ.กิ่งอำเภอภูซาง จ.พะเยา
เนื้อที่ : 65 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นแนวเขา เชิงเขา สภาพดินเป็นดินลูกรัง
หมู่บ้าน : ห้วยส้าน (หมู่ 4), บ้านห้วยส้าน (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/7629 ลว 29 พ.ค. 50
ผู้ตรวจสอบ : นายเดช ปงคำเพย
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรังผสมกับป่าเบญจพรรณ ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่มีขนาดเล็กขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นได้แก่ เต็ง รัง ก่อ ยาง มะค่าโมง ติ้ว ตะค้อเหียง พลวง ประดู่ สัก ตืนเป็ด แดง พืชสมุนไพรได้แก่ ฮ่อสภาพควาย หนวดเสือ มะเขือเครือ ขิงป่า ข่าป่า เครือกว๋าว สัตว์ป่าที่พบได้แก่ กระรอก ไก่ป่า แย้ อีเลน เห็น งู กระต่าป่า และนกชนิต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ป่าชุมชนแห่งนี้เป็นป่าเต็งรังผสมเบญจพรรณแปลงนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ และพื้นที่เสียงต่อการถุกบุกรุก ชาวบ้านจึงร่วมใจกันดูลรักษาป่าแห่งนี้ไว้เป็นป่าชุมชนของหมู่บ้านประกอบกับป่าแห่งนี้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งและนอกเขตป่าอนุรักษ์ตามกฏหมายและมติคณะรัฐมนตรี จึงเห็นควรให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :