หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านเนินพวง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านเนินพวง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
เนื้อที่ : 685 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเจ็ดลูก ป่าเขาตะพานนาค และป่าเขาชะอม จ.พิจิตร
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบลุ่มบริเวณพื้นที่ป่าชุมชนเป็นเนินเขามีต้นไม้ขนาดกลาและขนาดเล็กขึ้นอยู่ทั่วไป
หมู่บ้าน : เนินพวง (หมู่ 11)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/19654
ผู้ตรวจสอบ : นายวิชัย แต่โช
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณมีลักษณะเป็นป่าโปร่งและยังมีไม้ไผ่ชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วไป มีต้นไม้นานาชนิด เป็นแหล่งอาหารและสมุนไพรหลากหลายชนิด เช่น ประดู่ สะเดา หน่อไม้ เห็ด กลอย บุก เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/25700
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :