หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านอีเลิศ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านอีเลิศ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 30 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาขนาดเล็ก สภาพดินเป็นดินลูกรังและดินเหนียวปนทราย
หมู่บ้าน : อีเลิศ (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/8489
ผู้ตรวจสอบ : นายสมหวัง อาษา
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณที่มีสภาพที่สมบูรณ์ มีต้นไม้ขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นอยู่โดยทั่วไป เช่น ไม้ไผ่ , ไม้มะค่า , ไม้แดง , ไม้ตะแบก , ไม้ประดู่ , ไม้ยมหอม ฯลฯ และยังมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ เช่น นก , ไก่ป่า , กระรอก , งู ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมในการจัดทำโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 21 มีค. 44
ผู้ตรวจสอบ : นายสมัชชา สุวรรณโชติ
สภาพป่า :
    มีลูกไม้ขึ้นบ้างเล็กน้อยพื้นที่เป็นที่สาธารณะประโยชน์ประจำหมู่บ้าน (น.ส.ล)ซึ่งเดิมเป็นสภาพป่าต่อมาราษฎรบุกรุกพื้นที่ทำการเกษตร ปัจจุบันนี้ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านรวมถึงราษฎรในหมู่บ้านจึงมีความต้องการที่จะนำพื้นที่แห่งนี้มาทำการปลูกป่าชุมชน เพื่อราษฎรในหมู่บ้านจะได้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนแห่งนี้ต่อไป
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ได้ออกไปทำการตรวจสอบพื้นที่แล้วพื้นที่เหมาะสมที่จะจัดทำเป็นป่าชุมชน (พื้นที่อยู่นอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ)

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :