หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองเขียว  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองเขียว
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 500 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นแบบร้อนชื้น พื้นที่เป็นภูเขาสูง
หมู่บ้าน : หนองเขียว (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2560
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : หนังสือเลขที่ทส1605.43/24265ลว20 ธค.2555
ผู้ตรวจสอบ : นายสมหวัง อาษา
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณที่มีสภาพที่สมบูรณ์ มีต้นไม้ขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นอยู่ โดยทั่วไป เช่น ไม้ไผ่ ไม้ประดู่ ไม้ตะแบก ไม้มะกอกป่า ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้มีการส่งเสริมให้ชุมชนต่ออายุป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 21 มีค. 44
ผู้ตรวจสอบ : นายสมัชชา สุวรรณโชติ
สภาพป่า :
    มีสภาพที่ทรุดโทรมเป็นบางส่วน ป่าบางส่วนถูกทำลายจากชาวบ้าน เนื่องจากชาวบ้านถางป่าเพื่อทำไร่ แต่บางส่วนยังความเป็นป่าอยู่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ได้ออกไปทำการตรวจสอบสภาพพื้นที่แล้ว พื้นที่เหมาะสมที่จะทำเป็นป่าชุมชน (พื้นที่อยู่นอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์และอุทยานแห่งชาติ)

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :