หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าพื้นบ้านอาหารชมุชนบ้านพัฒนวรพงษ์ หมู่ 1  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าพื้นบ้านอาหารชมุชนบ้านพัฒนวรพงษ์ หมู่ 1
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 4614 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู จ.เพชรบูรณ์
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาอยู่รอบหมู่บ้านสภาพดินเป็นดินลูกรัง และดินร่วนปนดินลูกรังบางส่วน มีคลองน้ำไหลตลอดปี
หมู่บ้าน : พัฒนวรพงษ์ (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ทส 1604.43/1763 ลว 29 ม.ค. 2561
ผู้ตรวจสอบ : นายกฤษดา จันทร์โท
สภาพป่า :
    สภาพพื้นที่ป่าเป็นป่าไม้เต็งรัง บางส่วน และเป็นป่าเบญพรรณ สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ตั้งแต่จัดทำโครงการป่าชุมชน มีต้นไม้ขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นอยู่โดยทั่วไป เช่น เต็ง รัง ประดู่ แดง มะค่า สัก มะกอกป่า ตะแบก ต้นค้อป่า ไผ่ฯลฯ และมีสัตว์ป่าอาศัยอยุ่เช่น หมูป่า หมาป่า ไก่ป่า กระต่ายป่าฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :