หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านเพชรช่วย หมู่ที่ 4  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านเพชรช่วย หมู่ที่ 4
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 326 ไร่ 0 งาน 90 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู จ.เพชรบูรณ์
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขา สภาพพื้นดินเป็นดินร่วนปนลูกรัง
หมู่บ้าน : เพชรช่วย (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/1763 ลว 29 ม.ค. 2561
ผู้ตรวจสอบ : นายกฤษดา จันทร์โท
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณมีลูกไม้ขนาดกลางขึ้นอยู่ทั่วไป เช่น ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้ประดู่ ไผ่ ไผ่รวก มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ เช่น ไก่ป่า งู นก กระรอก ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชนได้ (พื้นที่อยู่นอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและนอกเขตป่าอนุรักษ์

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :