หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหลักด่าน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหลักด่าน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 2388 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาและมีที่บานบางส่วน สภาพดินเป็นดินร่วนปนดินลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านหลักด่าน (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/2399 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ผู้ตรวจสอบ : นายกฤษดา จันทร์โท
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ และป่าเต็ง รัง บางส่วนสภาพป่ามีสภาพที่สมบูรณ์มีต้นไม้ขนาดกลาง และขนาดเล็กขึ้นอยู่โดยทั่วไป เช่น แดง ประดู่ มะค่า สะเดา เต็ง รัง ไผ่ มะขามป้อม ตะแบกและมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ เช่น หมาป่า หมูป่า กระต่ายป่า ไก่ป่า นก หนู งู ฯลฯ และแมลงกินได้ต่างๆฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/1232 ลว 16 ม.ค. 45
ผู้ตรวจสอบ : นายสมัชชา สุวรรณโชติ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าเต็งรัง ไม้ใหญ่เป็นไม้ชั้นบน ไม้พื้นล่างเป็นหญ้า มีไม้ขนาดกลางและเล็กขึ้นอยู่โดยทั่วไป ดินเป็นดินลูกรังผสมดินร่วนปนทรายตามสภาพพื้นที่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีความเหมาะสมไม่อยู่ในเขตป่าเพื่อการอนุรักษ์ เห็นควรให้จัดทำโครงการได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :