หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านโนนดู่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านโนนดู่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 727 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ จ.เพชรบูรณ์
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนผสมดินลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านโนนดู่ (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604043/2399 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ตรวจสอบ : นายกฤษดา จันทร์โท
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณที่มีสภาพที่สมบูรณ์ มีต้นไม้ขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นอยู่โดยทั่วไป เช่น สัก ประดู่ มะค่า ไผ่ มะกอกป่า ตะแบก มะขามป้อม ฯลฯ และมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เช่น หมู่ป่า ไก่ป่า กระต่ายป่า หมาป่า ไก่ป่า นก งู ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/1232 ลว 16 ม.ค. 45
ผู้ตรวจสอบ : นายสมัชชา สุวรรณโชติ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีไม้ขนาดเล็กและกลางขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วในพื้นที่ ไม้ชั้นล่างเป็นไผ่ มีสัตว์ป่าขนาดเล็กอาศัยอยู่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่มีความเหมาะสมและชุมชนมีความต้องการในการอนุรักษ์ เห็นควรให้จัดทำโครงการได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :