หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านนาข้าวดอ หมู่ที่5 ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านนาข้าวดอ หมู่ที่5 ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 112 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ มีลักษณะดินเป็นดินเหนียว และดินทราย ดินลูกรังบางส่วน
หมู่บ้าน : นาข้าวดอ (หมู่ 5), วังโบสถ์ (หมู่ 6), วังประสาน (หมู่ 9), อีสานสามัคคี (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1604.43/19633 ลว 20 พฤศจิกายน 2558
ผู้ตรวจสอบ : นายสมหวัง อาษา
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังเป็นบางส่วนสภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้ขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นอยู่โดยทั่วไป เช่น ไม้สัก,ไม้มะค่า,ไม้ประดู่,ไม้สะเดา,ไม้เต็ง,ไม้รัง,ไม้ไผ่,ไม้แดง,ไม้ตะแบก ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :