หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านหนองแม่นา หมู่ที่ 6  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านหนองแม่นา หมู่ที่ 6
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 66 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู จ.เพชรบูรณ์
สถาพทั่วไป : เป็นเนินเขา สภาพดินเป็นดินร่วน
หมู่บ้าน : หนองแม่นา (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ทส 1604.43/1763 ลว 29 ม.ค. 2561
ผู้ตรวจสอบ : นายกฤษดา จันทร์โท
สภาพป่า :
    เป็นเนินเขา สภาพดินเป็นดินร่วน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการได้จำนวน 1 แปลง เนื่องจากอยู่นอกเขตป่าเพื่อการอนุรักษ์

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :