หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านวังอ่าง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านวังอ่าง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 69 ไร่ 3 งาน 51 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองข้างทางสาย ชัยวิบูลย์ จ.เพชรบูรณ์, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : พื้นที่เป็นที่ภูเขา และเป็นที่ราบบางส่วน สภาพดินเป็นดินร่วนปนลูกรังและดินทราย
หมู่บ้าน : บ้านวังอ่าง (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604043/2399 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ตรวจสอบ : นายกฤษดา จันทร์โท
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ เดิมเป็นป่าเสื่อมโทรมที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่น้อยมาก ปัจจุบันมีสภาพสมบูรณ์มากขึ้น มีต้นไม้ขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นอยู่โดยทั่วไป เช่น สะเดา สัก ประดู่ มะค่า ไผ่ มะกอกป่า มะขามป้อม ฯลฯและมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ เช่น ไก่ป่า นก หนู งู ฯลฯ และแมลงกินได้ต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/4456 ลว 13 พ.ค. 47
ผู้ตรวจสอบ : นายไพฑูรย์ เจียมวิจิตร
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ และยังมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ เช่น นก หนู งู ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่เหมาะสมที่จะจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :