หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเรืองสำราญ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเรืองสำราญ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 27 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : พื้นที่ราบลุ่ม ลักษณะของดินเป็นทรายปนลูกรัง
หมู่บ้าน : เรืองสำราญ (หมู่ 12)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604043/2399 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ตรวจสอบ : นายกฤษดา จันทร์โท
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณบางส่วนและป่าเต็ง รังบางส่วน สภาพป่ามีสภาพที่สมบูรณ์มีต้นไม้ขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นอยู่โดยทั่วไป เช่น สะเดา สัก ประดู่ ไผ่ มะกอกป่า เต็ง รัง ฯลฯ และมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เช่น นก หนู งู อึ่งอ่างฯลฯ และแมลงกินได้ต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/4456 ลว 13 พ.ค. 47
ผู้ตรวจสอบ : นายไพฑูรย์ เจียมวิจิตร
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณและยังมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ เช่น งู นก กระรอก และหนู
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่เหมาะสมที่จะจัดทำเป็นโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :