หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านหนองไผ่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านหนองไผ่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 61 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ สภาพดินเป็นดินร่วนผสมดินเหนียว
หมู่บ้าน : หนองไผ่ (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : หนังสือกรมป่าไม้ที่ทส1605.43/3008ลว 4 มีนาคม 2557
ผู้ตรวจสอบ : นายสมหวัง อาษา
สภาพป่า :
    เป้นป่าเบญจพรรณที่มีสภาพสมบูรณ์ มีต้นไม้ขนาดกลางและขนดเล็กขึ้นอยู่โดยทั่วไปเช่นไม้สะเดา,ไม้ประดู่,ไม้มะกอกป่า,ไม้ตะแบก,ไม้สัก,ไม้ไผ่ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่เหมาะสมที่จะจัดทำโครงการป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/11140 ลว 27 พ.ย. 46
ผู้ตรวจสอบ : นายไพฑูรย์ เจียมวิจิตร
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ยังมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ เช่น กระต่าย กระรอก กระแต นก หนู งู เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่เหมาะสมที่จะจัดทำป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :