หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านสระแก้ว  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านสระแก้ว
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 383 ไร่ 0 งาน 38 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก จ.เพชรบูรณ์
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบ สภาพดินเป็นดินร่วนปนดินลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านสระแก้ว (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604043/2399 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ตรวจสอบ : นายกฤษดา จันทร์โท
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณบางส่วนและป่าเต็ง รัง บางส่วน มีสภาพป่ามีสภาพที่สมบูรณ์ มีต้นไม้ขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นอยู่โดยทั่วไป เช่น มะค่า แดง สะเดา สัก ประดู่ ไผ่ มะกอกป่า เต็ง รัง มะขามป้อม ตะแบก ฯลฯและมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เช่น ไก่ป่า นก หนู งู อึ่งอ่างฯลฯและแมลงกินได้ต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2548ปีที่สิ้นสุด : 2553
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/13510 ลว 11 พ.ย.48
ผู้ตรวจสอบ : นายไพฑูรย์ เจียมวิจิตร
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณมีลูกไม้ขนาดกลางและลูกไม้ขนาดเล็กขึ้นโดยทั่วไปมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ เช่น หมูป่า กระต่าย นก หนู งู ไก่ป่า ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดทำเป็นโครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบรมราชินีนาถ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :