หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านคลองน้ำคันเหนือ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านคลองน้ำคันเหนือ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 1000 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : พื้นที่ภูเขา ลักษณะดินเป็นดินหินผสมลูกรัง
หมู่บ้าน : คลองน้ำคันเหนือ (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/7359 ลว 22 พ.ค.50
ผู้ตรวจสอบ : นายสมหวัง อาษา
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ปัจจุบันมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ เช่น งู กระแต นก หนู ไก่ป่า กระต่าย กระรอก มีลูกไม้และต้นไม้ไม้ขนาดกลางขึ้นอยู่ทั่วไป
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดทำเป็นดครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :