หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านท่าพรุ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านท่าพรุ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
เนื้อที่ : 1785 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองกาโหรด และป่าคลองหิน จ.กระบี่
สถาพทั่วไป : ทะเล ป่าชายเลนและชายฝั่ง
หมู่บ้าน : บ้านท่าพรุ (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.33/8982 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2554
ผู้ตรวจสอบ : นายองครักษ์ ฤทธิรุฒม์
สภาพป่า :
    ป่าชายเลน มีความอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด เช่น โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ แสม พังกาหัวสุม จิกทะเล ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 3 พค.43
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :