หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านทุ่งมะกอก (แปลงที่ 1-2)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านทุ่งมะกอก (แปลงที่ 1-2)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
เนื้อที่ : 235 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ลาดเชิงเขากึ่งที่ริมห้วย โดยมีลำห้วยไหลผ่านทางด้านทิศเหนือของพื้นที่ สภาพดินเป็นดินลูกรัง
หมู่บ้าน : ทุ่งมะกอก (หมู่ 13)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/11188 ลว 6 ก.ค. 58
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 14 มี.ค.43
ผู้ตรวจสอบ : นายสุรยุทธ จำนงค์ภักดี
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ไม้พลวง ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้แดง ไม้ตะแบก มะขามป้อม รัก คำมอกน้อย และไม้ไผ่ชนิดต่างๆ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พิจารณาแล้ว ราษฎรในพื้นที่มีความพร้อมที่จะอนุรักษ์พื้นที่ไว้ และใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป เห็นควรอนุญาตให้มีการจัดตั้งป่าชุมชนได้ตามที่ขอเข้าร่วมโครงการ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :