หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านห้วยโป่ง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านห้วยโป่ง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
เนื้อที่ : 570 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบเนินเขา สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : ห้วยโป่ง (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 8 ม.ค. 44
ผู้ตรวจสอบ : นายอักนิษฐ์พงษ์ สวาสดิ์นา
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ไม้พลวง ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้แดง ไม้สัก ไม้ประดู่ และไม้ไผ่ชนิดต่างๆ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรอนุญาตให้มีการจัดตั้งป่าชุมชนได้ตามที่ขอเข้าร่วมโครงการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ ดูแล ฟื้นฟู และใช้สอยต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :