หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านแม่โถกลาง (แปลงที่ 1-3)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านแม่โถกลาง (แปลงที่ 1-3)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
เนื้อที่ : 2622 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นเขาสูงชันลาดลงทางด้านทิศตะวันตกเป็นต้นกำเนิดลำห้วยไหลลงสู่หมู่บ้าน ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 900 - 1200 เมตร
หมู่บ้าน : แม่โถกลาง (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/8205 ลว 4 พ.ค. 60
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 8 ม.ค. 44
ผู้ตรวจสอบ : นายอักนิษฐ์พงษ์ สวาสดิ์นา
สภาพป่า :
    ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขา ตอนล่างเป็นป่าเบญจพรรณค่อนข้างสมบูรณ์ พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ไม้ตะแบก ก่อ ทองหลาง ซ้อ มะม่วงป่า เสลา ส้าน มะกอก เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรอนุญาตให้มีการจัดตั้งป่าชุมชนได้ตามที่ขอเข้าร่วมโครงการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ ดูแล ฟื้นฟู และใช้สอยต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :