หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านแม่โถใต้ (แปลงที่ 1-2)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านแม่โถใต้ (แปลงที่ 1-2)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
เนื้อที่ : 2301 ไร่ 2 งาน 79 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาค่อนข้างสูงชัน ลาดลงด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีลำห้วยแม่โถไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 600-900 เมตร ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : แม่โถใต้ (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/8205 ลว 4 พ.ค. 60
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 8 ม.ค. 44
ผู้ตรวจสอบ : นายอักนิษฐ์พงษ์ สวาสดิ์นา
สภาพป่า :
    โดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง บางส่วนเป็นป่าเบญจพรรณและป่าดิบเขา พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ไม้แดง โมกหลวง ตะคร้อ มะเม่า กระพี้เขาควาย เปล้าหลวง เต็ง รัง เหียง มะขามป้อม แข้งกวาง คำมอกเมือง เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรอนุญาตให้มีการจัดตั้งป่าชุมชนได้ตามที่ขอเข้าร่วมโครงการ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :