หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านนาแปนใต้  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านนาแปนใต้
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
เนื้อที่ : 10 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนดินลูกรัง
หมู่บ้าน : นาแปนใต้ (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 17 มค. 44
ผู้ตรวจสอบ : นายศรัทธา กุนทอง
สภาพป่า :
    ส่วนใหญ่จะมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นพอสมควร มีทั้งไม้ขนาดใหญ่และเล็กขึ้นสลับกับพืชชั้นล่างชนิดต่างๆ เช่น หญ้าคา หญ้าเพ็ก หญ้าคอมมิวนิสต์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น นกชนิดต่างๆ หนู อื่นๆ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีความเหมาะสม

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :