หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านห้วยสีเสียด  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านห้วยสีเสียด
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.น้ำหมาน อ.เมืองเลย จ.เลย
เนื้อที่ : 19 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบเชิงเขา สลับที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินลูกรังสลับกับดินร่วน
หมู่บ้าน : ห้วยสีเสียด (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 17 มค. 44
ผู้ตรวจสอบ : นายศรัทธา กุนทอง
สภาพป่า :
    มีพันธ์ุไม้ขึ้นอยู่หลายชนิด มีสภาพเป็นป่าเบญจพรรณเช่น ประดู่ แดง มะค่า ตะแบก กระบก เป็นต้น และมีไผ่ขึ้นปนอยู่เช่น ไผ่ซาง ไผ่ไร่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีความเหมาะสมในการดำเนินการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :