หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านกกชุมแสง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านกกชุมแสง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
เนื้อที่ : 55 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
สถาพทั่วไป : ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบและเนินภูเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย มีลำห้วยสาขาย่อยไหลไปรวมกับห้วยน้ำคิวใหญ่ ที่อยู่ด้านทิศตะวันออก
หมู่บ้าน : บ้านกกชุมแสง (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.42/18714 ลว. 11 กันยายน 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    ลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ ที่ยังสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด ไม้เด่นในพื้นที่ ได้แก่ ประดู่ มะค่าโมง ตะแบก แดง กระบก อะราง ค้อส้ม มะกอกป่า เปล้า ไผ่หก ไผ่ซาง ไผ่ไร่ ไผ่ข้าวหลาม เป็นต้น เป็นแหล่งอาหารป่าตามฤดูกาล
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่ขอต่ออายุโครงการป่าชุมชนดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้กรมอุทยานแแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และไม่ทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติเตรียมการแต่อย่างใด สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชนตามความประสงค์ของชุมชน และชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการป่าชุมชน เพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการดูแลและรักษาจากชุมชน ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และเกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2547
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/3106 ลว 5 ก.พ. 45
ผู้ตรวจสอบ : นายครรชิต โลห์คำ
สภาพป่า :
    ลักษณะพื้นที่ป่าเป็นป่าไผ่ส่วนมากมีไม้ยืนต้นจำพวก ประดู่ ไม้อาหลาง ขึ้นปะปนอยู่บ้าง และมีพืชสมุนไพรบางชนิด
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีความเหมาะสม

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :