หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านนาสำราญ หมู่ที่ 9  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านนาสำราญ หมู่ที่ 9
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
เนื้อที่ : 168 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบและเนินภูเขา ดินเป็นดินร่วนปนทรายและดินร่วนปนดินลูกรัง มีก่อนหินโผล่หน้าดิน แปลงอยู่ด้านทิศตะวนออกเฉียงเหนือของชุมชน
หมู่บ้าน : นาสำราญ (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.42/24002 ลว. 21 พฤศจิกายน 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    มีสภาพเป็นป่าเต็งรังที่อุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด มีไม้หลายชั้นไม้เด่นในพื้นที่ได้แก่ เต็ง รัง เหียง ประดู่ แดง ตะแบก มะม่วงป่า มะค่าแต้ กระโดน มะขามป้อม ตะคร้อ กระบก พันธุ์ไม้ไผ่ในป่า เช่น ไผ่ไร่ ไผ่ซาง ไผ่บง ผ่โจด และเพ็ก เป็นต้น และเป็นแหล่งอาหารป่าตามฤดูกาล อาทิ เห็ดหลาดหลายชนิด ได้แก่ เห็ดเผาะ เห็ดจะไคล เห็ดระโงกขาว เห็ดระโงกเหลือง เห็ดแดงน้ำหมาก เป็นต้น หน่อไม้จากไผ่ที่มีอยู่ในป่า รวมทั้งไม้ใช้สอยในครัวเรือนใช้ในการจักรสาน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการป่า และได้ตรวจสอบรายละเอียด บริเวณที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนดังกล่าวแล้ว ไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ไม่ทับซ้อนพื้นที่อุทยานเตรียมการ แต่อย่างใด
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2546ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0705.2/1759 ลว 20 ก.พ. 46
ผู้ตรวจสอบ : นายครรชิต โลห์คำ
สภาพป่า :
    พื้นที่ป่ามีความเหมาะสมต้นไม้มความหนาแน่นพอสมควร ส่วนมากแล้วจะมีสภาพเป็นป่าเต็งรัง มีพันธ์ุไม้บางชนิดขึ้นปะปนอยู่บ้าง เช่น ประดู่ แดง ไม้กุงอไม้ชาดืไม่ก่อ อื่นๆ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีความเหมาะสม สมควรดำเนินการกิจกรรมปลูกป่าชุมชน เพื่อชุมชนจะได้ใช้ประโยชน์และได้ช่วยกันดูแลรักษา รวมไปถึงป้องกันการตัดไม้ ทำลายป่า จากราษฏรในการทำไร่

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :