หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย
เนื้อที่ : 412 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นเนินภูเขาและภูเขาสูง อยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของชุมชน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านใหม่พัฒนา (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.42/18714 ลว. 11 กันยายน 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรังผสมป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด มีไม้หลายชั้นไม้เด่นในพื้นที่ได้แก่ ประดู่ แดง มะค่าโมง เต็ง รัง ถ่อนนา มะม่วงป่า ตะแบก กระพี้ ขว้าว มะเกลือ ฉนวน มะกอกป่า ไผ่ซาง ไผ่ไร่ เป็นต้น เป็นแหล่งอาหารป่าตามฤดูกาลเช่น หน่อไม้ และเห็ดหลากหลายชนิดส่วนสัตว์ป่าที่พบในพื้นที่ได้แก่ นกชนิดต่างๆ กระรอก กระแต อีเห็น แย้ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่ขอต่ออายุโครงการป่าชุมชนดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้กรมอุทยานแแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และไม่ทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติเตรียมการแต่อย่างใด สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชนตามความประสงค์ของชุมชน และชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการป่าชุมชน เพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการดูแลและรักษาจากชุมชน ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และเกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2548ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/9823 ลว 26 พ.ค. 54
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/9593 ลว 1 ต.ค. 47
ผู้ตรวจสอบ : นายกิติพงษ์ คำโสกเชือก
สภาพป่า :
    เป็นป่าสมบูรณ์พอประมาณ มีไม้เต็ง รัง ไผ่ ไม้เมียด ไม้ก่อ อื่นๆ พืชชั้นล่างจำพวก หญ้าคา หญ้าเพ็ก ไมยราบ สาบเสือ และสมุนไพรพื้นบ้าน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีความเหมาะสม สมควรดำเนินการเข้าร่วมโครงการป่าชุมชน เพื่อป้องกันการบุกรุกแผ้วถางจากราษฎร

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :