หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านกุดเต่า  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านกุดเต่า
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
เนื้อที่ : 80 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : ดินเป็นดินร่วนปนหินลูกรัง
หมู่บ้าน : กุดเต่า (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/3135 ลว.12 ก.พ. 62
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้เด่นได้แก่ ไม้เต็ง รัง ยางพลวง ยางเหียง ไม้แดง ประดู่ หญ้าเพ็ก เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่โครงการป่าชุมชนบ้านกุดเต่า มีความเหมาะสมสำหรับพิจารณาต่ออายุโครงการป่าชุมชนตามความประสงค์ของชุมชน เพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการดูแล รักษา จากชุมชน เกิดความอุดมสมบูรณ์และเกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างยั่งยืน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 22 พค. 44
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :