หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านสร้างแก้ว  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านสร้างแก้ว
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.บ้านหินโงม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
เนื้อที่ : 75 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ
หมู่บ้าน : สร้างแก้ว (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 27 กพ. 44
ผู้ตรวจสอบ : 1 นายธานินทร์ คล้ายแก้ว 2 นายสมชาย ศรีทองดี 3 นายเกรียงไกร ธนะสีลังกูล
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง มีต้นไม้ใหญ่และลูกไม้ขึ้นอยู่เต็มพื้นที่เป็นจำนวนมาก ไม้พื้นล่างเป็นหญ้าเพ็กและหญ้าคา มีความสมบูรณ์ดี และมีพืชสมุนไพรขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรสนับสนุนและอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนตามที่ขอได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :