หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านโนนแดง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านโนนแดง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
เนื้อที่ : 162 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ ดินร่วนปนทราย มีดินลูกรังเป็นบางส่วน มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง
หมู่บ้าน : โนนแดง (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/934 ลว. 17 ม.ค. 2561
ผู้ตรวจสอบ : นายศราวุธ เศษแสงศรี
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง ค่อนข้างสมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชน และเห็นควรต่ออายุโครงการป่าชุมชนแห่งนี้ตามความประสงค์ของชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/6008 ลว 8 มี.ค. 45
ผู้ตรวจสอบ : 1 นายธานินทร์ คล้ายแก้ว 2 นายศราวุธ เศษแสงศรี 3 ป่าไม้อำเภอบ้านผือ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรังมีพืชสมุนไพรขึ้นอยู่บางส่วน และมีขอบเขตป่าอย่างชัดเจน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ใช้กฎกติกาควบคุมในการใช้ป่าชุมชน เพื่อให้ป่าชุมชนมีสภาพดีขึ้น จึงเห็นสมควรสนับสนุนและอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนตามที่ขอได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :