หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านโพนเลา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านโพนเลา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
เนื้อที่ : 137 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ สภาพดิเป็นดินนร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : โพนเลา (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.42/24090 ลว. 22 พฤศจิกายน 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายสำรวจ ใจซื่อ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรังสภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดดดการป่าและได้ตรวจสอบรายละเอียดบริเวณที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนดังกล่าวแล้ว ไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และไม่ทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานเตรียมการ แต่อย่างใด และไม่เป็นพื้นที่ซึ่งส่วน ราชการหรือผู้หนึ่งผู้ใดได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์และมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชน จึงเห็นควรต่ออายุโครงการป่าชุมชนแห่งนี้ ตามความประสงค์ของชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1605.33/12923 ลว 6 ก.ค. 2554
ผู้ตรวจสอบ : นายศราวุธ เศษแสงศรี
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรังผสมป่าไผ่ ได้รับการฟื้นฟู คอนข้างสมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรสนับสนุนอนุญาตไห้จัดทำโครงการป่าชุมชนตามที่ขอ
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/6008 ลว 8 มี.ค. 45
ผู้ตรวจสอบ : 1 นายธานินทร์ คล้ายแก้ว 2 นายศราวุธ เศษแสงศรี 3 นายสมชาย ศรีทองดี
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรังและป่าไผ่ มีลูกไม้ขึ้นเป็นจำนวนมาก พื้นล่างเป็นหญ้าคา พืชสมุนไพรและของป่า ตลอดจนสัตว์ป่า มีนก หนู กระแต บ่าง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่าชุมชนที่ชุมชนร่วมกันดูแลรักษาไว้ มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีกฎ กติกาให้ชุมชน จึงเห็นสมควรและอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนตามที่ขอได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :