หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านภูดิน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านภูดิน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
เนื้อที่ : 109 ไร่ 0 งาน 37 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย จ.อุดรธานี
สถาพทั่วไป : ด้านทิศเหนือเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา ดินเป็นร่วนปนลูกรัง ส่วนด้านทิศใต้เป็นพื้นที่ราบเรียบ ดินเป็นดินร่วนปนทราย บางแห่งก็มีก้อนหินขนาดใหญ่โผล่จากพื้นดิน
หมู่บ้าน : ภูดิน (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/20514 ลว. 2 ธ.ค. 58
ผู้ตรวจสอบ : นายไสว คณาเสน
สภาพป่า :
    ลักษณะเป็นป่าเต็งรัง ผสมป่าเบญจพรรณ ที่มีความอุดมสมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่โครงการป่าชุมชนบ้านภูดิน มีความเหมาะสมสำหรับพิจารณาต่ออายุโครงการป่าชุมชนตามความประสงค์ของชุมชน เพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการดูแล รักษา จากชุมชน เกิดความอุดมสมบูรณ์ และเกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/6008 ลว 8 มี.ค. 45
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :