หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองบัวเงิน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองบัวเงิน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2546
ที่ตั้ง : ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
เนื้อที่ : 1060 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบเชิงเขา ลาดชันบางส่วน บางแห่งเป็นลานหิน
หมู่บ้าน : หนองบัวเงิน (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/8539 ลว.9 มิ.ย. 59
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวธาริกา พลอามาตย์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังบางส่วน และป่าไผ่มีความอุดมสมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีความเหมาะที่จะดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชน และเห็นควรต่ออายุโครงการป่าชุมชนแห่งนี้ ตามความประสงค์ของชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1605.33/9045 ลว 12 พฤษภาคม 2554
ผู้ตรวจสอบ : นายบุญธรรม บริสุทธิ์
สภาพป่า :
    อุดมสมบูรณ์เป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าเต็งรัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีความเหมาะสมที่จะดำเนินโครงการจัดทำโครงการป่าชุมชนจึงเห็นสมควรสนับสนุนและอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนตามที่ขอ
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2546ปีที่สิ้นสุด : 2551
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0705.2/6965 ลว 21 ก.ค. 46
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :