หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านคลองตะเคียน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านคลองตะเคียน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
เนื้อที่ : 200 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับเนินเขา มีภูเขากั้นทางทิศตะวันออก มีลำคลองไหลผ่าน อากาศโดยทั่วไปมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว
หมู่บ้าน : คลองตะเคียน (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/1626 ลว 2 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/6787 ลงวันที่ 21 เมษายน 2551
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
    ป่าชุมชนบ้านคลองตะเคียน เป็นภูเขาโดยรอบ พื้นที่เป็นที่ราบสลับเนินเขา
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :