หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านสระยายชี  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านสระยายชี
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
เนื้อที่ : 10 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบ
หมู่บ้าน : บ้านสระยายชี (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 1605.203/15629สว.3ก.ย.50
ผู้ตรวจสอบ : 1.นายประจักร สุวรรณเดช 2.นายสมบูรณ์ รัตนะชีวะกุล
สภาพป่า :
    พื้นที่ว่างเปล่าริมบึง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้ดำเนินการจัดทำป่าชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว ตามคำขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :