หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านศรีแก้ว หมู่ 8  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านศรีแก้ว หมู่ 8
ปีที่เริ่มโครงการ : 2553
ที่ตั้ง : ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
เนื้อที่ : 1630 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : พื้นที่เป็นภูเขา มีร่องน้ำสลับกับโขดหินและลานหิน ดินร่วนปนทราย การคมนาคมไม่สะดวก
หมู่บ้าน : บ้านศรีแก้ว (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/19664
ผู้ตรวจสอบ : นายประทวน สุระมุล
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.3/23863 ลว 23 ธ.ค.2551
ผู้ตรวจสอบ : นายฐิติพงศ์ ศาสตร์แก้ว
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ มีสภาพสมบูรณ์ ชนิดพันธุ์ไม้ได้แก่ ตะแบก มะค่าโมง ประดู่ นนทรีป่า เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรสนับสนุนให้จัดทำโครงการป่าชุมชนเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการป่าและการพัฒนาอาชีพด้านป่าไม้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :