หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านลุมพุก  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านลุมพุก
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
เนื้อที่ : 981 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : พื้นที่ราบ ดินร่วนปนทราย การคมนาคมสะดวก
หมู่บ้าน : ลุมพุก (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/16460 ลว 10 พฤศจิกายน 2557
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2546ปีที่สิ้นสุด : 2551
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0705.2/1758 ลว 20 ก.พ. 46
ผู้ตรวจสอบ : นายเกรียงศักดิ์ จันทนป
สภาพป่า :
    สภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ มีการบุกรุกมาก่อน ปัจจุบันเป็นที่ว่างเปล่า ไม้ที่พบมี ยางนา กระบาก กระบก พะยอม มะพอก ติ้ว มะม่วงป่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรสนับสนุนให้จัดทำเป็นโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :