หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเหล่าแก้วแมง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเหล่าแก้วแมง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
เนื้อที่ : 300 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ ดินทราย สลัลเนินเขาเตี้ย ๆ
หมู่บ้าน : บ้านเหล่าแก้วแมง (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 0710.4/5174 ลว.1 มี.ค.44
ผู้ตรวจสอบ : นายสุรัช อรรคดี
สภาพป่า :
    เป็นป่าค่อนข้างสมบูรณ์ มีไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ ขึ้นอยู่หนาแน่น เช่น ยาง ตะเคียง พยุง และไม้ชนิดอื่น ๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :