หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านนาสีนวล  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านนาสีนวล
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
เนื้อที่ : 115 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : ที่ราบ ดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านนาสีนวล (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 0710.4/3656 ลว.12 ก.พ.45
ผู้ตรวจสอบ : นายสุรัช อรรคดี
สภาพป่า :
    ลักษณะป่าค่อนข้างสมบูรณ์ มีชนิดพันธุ์ไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น เช่น ขี้เหล็ก กะบาก ยาง นนทรี และไม้ชนิดอื่น ๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากสภาพป่ายังมีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์เห็นควรให้ราษฎรจัดทำโครงการป่าชุมชน เพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :