หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านภูเขาขาม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านภูเขาขาม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
เนื้อที่ : 200 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบลอนลานลูกคลื่น ลักษณะดินปนทรายสลับลานหินด้านลาดไปทางทิศเหนือ
หมู่บ้าน : บ้านภูเขาขาม (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 0710.4/8403 ลว.4เม.ย.43
ผู้ตรวจสอบ : นายสุรัช อรรคดี
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ มีไม้ตะแบก ยาง กระบาก มะพอก เป็นไม้เด่น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สมควรดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :