หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านโบกม่วง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านโบกม่วง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 96 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสลับเนินหิน พื้นที่ส่วนมากเป็นลานหินลาดเอียงลงสู่ลำห้วยกะเบาทางทิศตะวันตก พื้นที่บางส่วนบริเวณกลางพื้นที่ป่ามีลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายปนดินลูกรัง
หมู่บ้าน : โบกม่วง (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/16986 ลว 24 ก.ย.50
ผู้ตรวจสอบ : นายฐิติพงษ์ ศาสตร์แก้ว
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรังที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบเห็นได้แก่ ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้แดง ไม้ดู่ ไม้ชาด เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :