หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเหล่าเลิง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเหล่าเลิง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2548
ที่ตั้ง : ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
เนื้อที่ : 60 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีสระน้ำ 1
หมู่บ้าน : ป่าชุมชนบ้านเหล่าเลิง (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2548ปีที่สิ้นสุด : 2553
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 1605.2/7739 ลว.19ส.ค.47
ผู้ตรวจสอบ : 1.นายสุรัช อรรคดี 2. นายมลเทียร นาระกันทา
สภาพป่า :
    เป็นอุดมสมบูรณ์ หนาแน่น ชนิดไม้ เช่น พอก แดง กุง เหียง ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรส่งเสริมให้จัดทำโครงการป่าชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :