หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านวังลึกพัฒนา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านวังลึกพัฒนา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
เนื้อที่ : 24 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นเนินเขาเล็กๆ ที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 700 เมตร เป็นเขาทอดยาวไปทางทิศใต้
หมู่บ้าน : วังลึกพัฒนา (หมู่ 11)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/1572 ลงวันที่ 26 มกราคม 2552
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ และป่าบางส่วนยังเป็นแปลงปลูกสัก ซึ่งทางชุมชน ได้ร่วมกันปลูกไว้เพื่อเป็นแหล่งไม้ใช้สอยส่วนรวมของชุมชน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนบ้านวังลึกพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น ของคณะเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน เห็นว่าพื้นที่ป่าดังกล่าวทางชุมชนได้ใช้ในการดำรงชีพ ในจด้านการเก็บหาของป่าตามธรรมชาติ แหล่งไม้ใช้สอยและทางชุมชนได้ดูแลรักษาป่าผืนน้ีมาเป็นเวลานานแล้ว จึงเห็นควรให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชนและดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :