หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งขวัญแก้ว  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งขวัญแก้ว
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ : 23 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองค็อง จ.นครศรีธรรมราช
สถาพทั่วไป :
หมู่บ้าน : บ้านทุ่งขวัญแก้ว (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/16649 ลว. 18 ก.ย. 2550
ผู้ตรวจสอบ : นางกนกกาญจน์ เดชจูด
สภาพป่า :
    เป็นป่าพรุเสื่อมโทรม มีคันล้อมรอบพื้นที่ มีต้นเสม็ดขาว กกและมีน้ำขังในพื้นที่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้ดำเนินการได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :