หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่ล้อม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่ล้อม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
เนื้อที่ : 575 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทม และป่าข่า จ.อุดรธานี
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบติดเชิงเขาบางจุดมีหินโผล่สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายปนดินลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านหนองไผ่ล้อม (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/12944
ผู้ตรวจสอบ : นายไสว คณาเสน
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง ที่ราบเชิงเขา
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้การสนับสนุนและต่ออายุโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/2784 ลว 16 ก.พ. 52
ผู้ตรวจสอบ : นายศราวุธ เศษแสงศรี
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณประกอบด้วย ไม้เต็งไม้รังตะแบกแดง ประดู่และต้นไม้ชนิดอื่นๆจำนวนมากมีสภาพที่สมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีความเหมาะสมที่จะนำเข้าร่วมโครงการป่าชุมชนจึงเห็นสมควรสนับสนุนและอนุญาติให้ดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :