หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านนามั่ง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านนามั่ง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
เนื้อที่ : 74 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ
หมู่บ้าน : บ้านนามั่ง (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/12274 ลว.25 ส.ค. 57
ผู้ตรวจสอบ : นายศราวุธ เศษแสงศรี
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีไม้ขนาดกลางและเล็กขึ้นเป็นจำนวนมาก มีพื้นที่บางส่วนเสื่อมโทรม
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีคความเหมาะสมที่จะดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน จึงเห็นสมควรสนับสนุนให้ดำเนินกิจกรรมจัดทำโครงการป่าชุมชน จึงเห็นสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนตามที่ขอได้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/2784 ลว. 16ก.พ.52
ผู้ตรวจสอบ : นายศราวุธ เศษแสงสี
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรสนับสนุนและอนุญาตให้ดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :