หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำใส  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำใส
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
เนื้อที่ : 20 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาหินปูน
หมู่บ้าน : บ้านหนองน้ำใส (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/12620 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2550
ผู้ตรวจสอบ : นายอิทธิพล ไทยกมล
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้เด่นที่พบ มะหาด ไผ่รวก กระถิินเทพา กะพี้เขาควาย สะเดา เสี้ยว มะกอก มะกัก ผักหวาน ขี้เหล็ก และมีสัตว์นานาชนิด เช่น กระะอก กระแต งู ผึ้ง เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่ามีศักยภาพและเหมาะสมในการส่งเสริมการจัดทำโครงการป่าชุมชน เพื่อเป็นประโยชน์ของชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :