หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเขตอุดมศักดิ์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเขตอุดมศักดิ์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
เนื้อที่ : 244 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบและที่ราบเชิงเขา ลักษณะดินร่วมและดินลูกรังปนหิน และมีร่องน้ำระหว่างร่องเชิงเขาซึ่งไหลจากบนลงสู่ที่ราบด้านล่าง
หมู่บ้าน : บ้านเขตอุดมศักดิ์ (หมู่ 13)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/20953
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    เป็นที่ราบและที่ราบเชิงเขา ลักษณะดินร่วนและดินลูกรังปนหิน และมีร่องน้ำระห่างร่องเชิงเขา
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีความเหมาะสม สมควรดำเนินกาจัดตั้งป่าชุมชนเพื่อเกิดความรัก ความสามัคคีรวมไปถึง การสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนรู้จักหวงแหน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรด้านป่าไม้และด้านอื่น ๆ ขึ้นในชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :