หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าหมู่บ้านบ้านป่าพรุ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าหมู่บ้านบ้านป่าพรุ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ : 3 ไร่ 0 งาน 80 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบลุ่มดินเลนปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านป่าพรุ (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2548ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.2/11013 ลว.19 ก.ย. 2548
ผู้ตรวจสอบ : นางกนกกาญจน์ เดชจูด
สภาพป่า :
    มีต้นไม้ขึ้นบางส่วน ป่าไส ต้นไม้ใหญ่มีน้อย
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรดำเนินการได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :