หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านดงบัง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านดงบัง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2554
ที่ตั้ง : ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
เนื้อที่ : 2300 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
สถาพทั่วไป : ที่ราบเชิงเขาและเป็นภูเขาสูงชันบางส่วน
หมู่บ้าน : ดงบัง (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/8539 ลว.9 มิ.ย. 59
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1605.33/9049 ลว 6 กรกฎาคม 2554
ผู้ตรวจสอบ : นายศราวุธ เศษแสงศรี
สภาพป่า :
    ในอดีตที่ผ่ามามีพื้นที่ป่าไม้ทั่วไปยังคงอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด เช่น ไม้เต็ง,ไม้รัง,ไม้ประดู่,ไม้ยางนาไม้ตะแบก,ไม้มะค่า,และไม้อื่นๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ป่ายังคงมีความอุดมสมบูรณ์เห็นสมควรให้ดำเนินการจัดตั้งป่าชุมชนตามที่ขอได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :