หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านสูบ หมู่ 4  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านสูบ หมู่ 4
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
เนื้อที่ : 892 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิด จ.เลย, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบและเนินภูเขา ลักษณะดินเป็นดินรวนปนทราย และดินร่วนปนดินลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านสูบ แปลง 1 (หมู่ 4), แปลง 2 (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.42/24002 ลว. 21 พฤศจิกายน 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    สภาพเป็นป่าเต็งรังที่อุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไมม้หลากหลายชนิด พันไม้เด่นในพื้นที่ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง ประดู่ แดง ตะแบก มะม่วงป่า มะค่าแต้ กระโดน มะขามป้อม ตะคร้อ กระบก พันธุ์ไม้ไผ่ในป่า เช่น ไผ่ซาง ไผ่ไร่ ไผ่โจด และเพ็ก เป็นต้น เป็นแหล่งอาหารป่าตามฤดูการ อาทิเห็ดหลากหลายชนิด ได้แก่ เห็ดเผาะ เห็ดตะไคล เห็ดระโงกขาว เห็ดระโงกเหลือง เห็ดแดงน้ำหมาก เห็ดผึ่ง เห็ดหูหนู เป็นต้น หน่อไม้จากไผ่ที่มีอยู่ในป่า รวมทั้งไม้ใช้สอยในครัวเรือน และเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่ชุมชนได้ใช้ในพื้นที่ทำการเกษตร
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการป่า และได้ตรวจสอบรายละเอียด บริเวณที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนดังกล่าวแล้ว ไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ไม่ทับซ้อนพื้นที่อุทยานเตรียมการ แต่อย่างใด
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/9823 ลว 26 พ.ค. 54
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    มีความสมบูรณ์ ชนิดไม้ส่วนมากจะเป็นไม้เต็ง รัง มีพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ขึ้นปะปนมากมาย เช่น ประดู่ ไม้ชาด ไม้กุง พื้นที่ป่าหนาแน่นพอสมควร อายุไม้ตั้งแต่ 2-20 ปี
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่ป่าชุมชนเป็นพื้นที่ที่ยังไม่สมบูรณ์ในทุกฤดูกาล ยังต้องมีการปรับปรุงและดูแล สมควรดำเนินการปรับปรุงและดูแล สมควรดำเนินการด้านป่าชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนและตระหนักถึงความสำคัญด้านทรัพยากรป่าไม้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2546ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0705.2/1759
ผู้ตรวจสอบ : นายครรชิต โลห์คำ
สภาพป่า :
    - พื้นที่ป่าเป็นป่าเต็งรัง มีไม้บางชนิดขึ้นปะปนอยู่ เช่น ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้ช้างน้าว ไม้ก่อ ไม้กุง ไม้ชาด พื้นที่ป่าหนาแน่นพอสมควร อายุไม้ตั้งแต่ 2 - 20 ปีขึ้นไป
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    - มีความเหมาะสม สมควรดำเนินการกิจกรรมป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :